ОБЯВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА УЧАСТНИЦИ В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА (МЛАДИ УЧЕНИ) ПО ПРОЕКТ НА МОН №ВG051РО001-3.3.06-0063:

"Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, рационално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатични промени"

Екипът за управление на проекта обявява допълнителен прием на двама участници в целевата група на проекта в категория „МЛАДИ УЧЕНИ“ от квотата на НИМХ-БАН. Кандидатите трябва да са служители на НИМХ-БАН, да работят в областта на метеорологията и хидрологията и да отговарят на изискването за млади учени:

  • Млади учени (до 10 години след придобиването на образователно-квалификационната степен „магистър”);

 

Кандидатите трябва да подадат заявление по образец (Zaiavlenie.doc) и кратка автобиография по образeц (cv.doc) до 17.00 часа на 28.02.2014 г. в канцеларията на НИМХ-БАН (адрес: София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 66). За изпратените по пощата заявления са валидни датата и часът на пощенското клеймо.

Списъкът на одобрените кандидати ще бъде обявен на сайта на НИМХ-БАН www.meteo.bg на 04.03.2014 г.

Other resources