Списък на одобрените кандидати от допълнителния прием на участници в целевата група (Млади учени)

Проект на МОН № BG051PO001-3.3.06-0063 на НИМХ-БАН с партньор НИГГГ-БАН, финансиран по ОП РЧР, схема „Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

  1. Рилка Стефанова Вълчева
  2. Пламен Атанасов Ангелов

Other resources