Помещения за офиси, производствена, складова и технологична част

Националният институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) обявява за отдаване под наем следните имоти:

 • София:
 1. Помещение за офис (стая № 7) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 14 кв.м с начална цена от 4 евро за кв.м. без ДДС.
 2. Помещение за офис (стая № 8) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 28 кв.м с начална цена от 4 евро за кв.м без ДДС.
 3. Помещение за офис (стая № 11) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м с начална цена от 4 евро за кв.м. без ДДС.
 4. Помещение за офис (стая № 12) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м с начална цена от 4 евро за кв.м. без ДДС.
 5. Помещение за офис (стая № 13) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м с начална цена от 4 евро за кв.м без ДДС.
 6. Помещение за офис (стая № 14) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м с начална цена от 4 евро за кв.м без ДДС.
 7. Помещение за офис (стая № 15) на първи етаж в Стара институтска сграда с площ от 15 кв.м с начална цена от 4 евро за кв.м без ДДС.
 8. Помещение за производство, складова и търговска дейност, (бивш сладкарски цех) на сутеренен етаж в сграда „Агрометеорология“, с площ от 115 кв.м с начална цена от 3 евро за кв.м без ДДС
 • Сливен:
 1. Помещение за офис в сграда на ХМО Сливен, с площ от 12 кв.м с начална цена от 3 евро за кв.м. без ДДС.
 • Крумовград:
 1. Помещения за офиси, шест (6) броя, в сграда на ХМО Крумовград, с площ от 20 кв.м всяко, с начална цена от 3 евро за кв.м без ДДС.
 • Вр. Снежанка
 1. Технологична част от ½ антенна кула (ж. р. стълб) в двора на високопланинска станция „Снежанка“ за монтаж на антени за пренос на данни – интернет, с начална цена от 300 лв. без ДДС.
 2. Складови помещения – два броя, всяко с площ от 8 кв.м, на първи етаж в сграда на станция „Снежанка“, с начална цена от 2 евро за кв.м без ДДС.

Публикувано на 21.08.2017 г.

Офертите се подават в „Деловодство“ на НИМХ-БАН, с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 66, Централна сграда на НИМХ, ет. 2, стая 17, всеки работен ден до изтичане на срока на обявата от 09:00-12:00ч. и от 13:00-16:30ч., в плик, върху който се описва участникът (наименование, адрес, телефон, ЕИК), като вътре в плика се прилага копие от актуалното състояние на фирмата, документ, удостоверяващ липса на задължения към държавата и общините, както и се прилага наддавателното предложение, с предложена цена с цифри и думи.

Оферти могат да бъдат подавани до 16:30 ч. на 08.09.2017 г. г., сряда, в деловодството на НИМХ – БАН. За информация:  Емил Замфиров, тел. 089 968 06 16.

Other resources