Рамкови споразумения за сътрудничество

Обратно в УЦ

Споразумения за сътрудничество между НИМХ-БАН и висши учебни заведения

  • СУ "Св. Кл. Охридски", Физически факултет, катедра "Метеорология и геофизика" — за осъществявяне на съвместни дейности в дисциплината "Метеорологична практика" от учебната програма на бакалавърския курс по "Астрофизика, метеорология и геофизика";
  • СУ "Св. Кл. Охридски", Биологически факултет, катедра "Биофизика и радиобиология" — за съдействие при провеждане на практически занятия на студентите по избираемата учебна дисциплина "Действие на физични фактори върху биологични системи";
  • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Факултет по природни науки — за осъществяване на съвместна научно-образователна дейност и провеждане на летни студентски практики в департаменти и сектори на НИМХ-БАН;
  • Лесотехнически университет-София, Агрономически факултет — за осъществяване на съвместни дейности при провеждане на учебната практика на студентите от специалностите "Агрономство" и "Растителна защита".

Споразумения за сътрудничество между НИМХ-БАН и средни учебни заведения

  • Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М.В.Ломоносов"-София — за провеждане на ученическа производствена практика в департаментите на НИМХ-БАН.

Other resources