Повишения на речните нива

От 18 март ще започнат повишения на речните нива в страната.

 

Прогнозирани поройни наводнения в резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене (за водосборите, в които все още има наличие на снежна покривка) през следващите 72 часа

*Картата е изготвена на базата на прогнозирани интензивни валежи и снеготопене от АЛАДИН България и определени прагови стойности на водните количества.

 

Дунавски басейн: 

  • В ранните сутрешни часове на 18.03.2018 г.във водосборите на р. Габерска, в долното течение на р. Лом, в горните части от водосборите на р. Цибрица, р. Огоста (в долното течение на притока ѝ р. Ботуня), р. Искър (притоците ѝ р. Сливнишка река и р. Костинпродска притоци на р. Блато), в долното течение на р. Осъм (в притока ѝ р. Ломя) и в долните части от водосбора на р. Янтра.
  • В обедните часове на 18.03.2018 г. - в горните и средните части от водосбора на р. Янтра (по основната река над гр. Велико Търново и във водосборите на притоците ѝ р. Росица, р. Белица, р. Лефеджа), в целите водосбори на р. Черни Лом и р. Малки Лом (притоци на р. Русенски Лом). 

Черноморски басейн: 

  • В обедните часове на 18.03.2018 г. – в горните части от водосборите на притоците на р. Камчия (р. Врана, р. Голяма Камчия над яз. Тича и р. Луда Камчия над яз. Камчия). 

Източнобеломорски басейн: 

  • В сутрешните часове на 18.03.2018 г в горните части от водосборите на р. Въча и целия водосбор на р. Девинска (притоци на р. Марица), в горните части от водосбора на р. Арда.
  • В обедните часове на 18.03.2018 г.в притоците от горните части на водосбора на р. Тунджа над яз. Жребчево и  във водосборите на притоците ѝ р. Беленска река, р. Асеновска, р. Мочурица, р. Боа и в горното течение на р. Поповска.
  • Във вечерните часове на 19.03.2018 г.в притоците от горните части на водосбора на р. Арда и в притока ѝ р. Върбица. 

Западнобеломорски басейн: 

  • В сутрешните часове на 18.03.2018 г в целия водосбор на р. Доспат, в горните части от водосбора на р. Места (притоците ѝ р. Черна Места, р. Бела Места, р. Грамадна, р. Честна, Белишка, р. Изток) и долните части от водосбора на р. Места (притоците ѝ р. Канина и р. Бистрица), в горните части от водосбора на р. Струма (притока ѝ р. Брезнишка приток на р. Конска река) и във водосборите на р. Рилска, р. Благоевградска Бистрица, р. Влахинска, р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница (притоци в средното и долното течение на р. Струма).
  • В следобедните и вечерни часове на 19.03.2018 г.в долното течение на р. Места в притоците ѝ р. Брезнишка и р. Неврокопска и в притоците на р. Струма (р. Джерман, р. Рилска, р. Лисийска, р. Благоевградска Бистрица, р. Логодашка, р. Мелнишка и р. Пиринска Бистрица).
Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова, НИМХ-БАН