Какво е сезонна прогноза на времето с помощта на числен модел?

(превод от английски със съкращения и интерпретация на User Guide for Seasonal Forecasting от интернет страницата на Британската метеорологична служба www.metoffice.co.uk)

Илиан Господинов

Защо са възможни сезонните прогнози на времето?

Условията на Земната повърхност и по-точно бавните промени на повърхностната температура на водата в световния океан могат да влияят на начина, по-който се развива времето. Това влияние не може да се наблюдава лесно в ежедневните прояви на времето, но може да се открие в хода на средно-статистическите дългосрочни характеристики на метеорологичните елементи.

Бавните промени на повърхностната температура на морската вода (sea-surface-temperature, SST) могат да бъдат прогнозирани до известна степен за около 6 месеца напред. Връзката между SST и времето може да бъде представена в компютърни модели на атмосферата и океана. Компютърните модели, създадени в Британската метеорологична служба (UK MetOffice), са базата, на която се развиват Британските системи за сезонна прогноза. Това са както модели, с които се произвеждат познатите ежедневни прогнози на времето, така и климатични модели за предсказване на дългосрочните промени на климата.

Най-силна връзка между SST и сезонните особености във времето се откриват в тропиците. Ето защо и сезонните прогнози са най-успешни в тропиците. Въпреки това, има доказателства, че подобни, макар и по-слаби, връзки между SST и характера на сезоните има и в други части на света. Ето защо прогнозите на съвременните компютърни модели биха осигурили най-надеждните насоки за това какъв би бил характерът на метеорологичното време в предстоящите сезони и в други части на света, освен тропиците, включително и в Европа.

Както се посочва по-горе, връзката между SST и характера на метеорологичното време през различните сезони се открива най-добре в дългосрочните осреднени характеристики на метеорологичните елементи. Освен това е известно, че точността на моделните числени прогнози (и съответно на прогнозите на времето по принцип) силно намалява с удължаване на срока на прогнозата. Това са причините сезонните прогнози да изглеждат доста по-различно от традиционните прогнози за времето за няколко дни. Ето кои са двете ключови разлики:

  • сезонните прогнози се отнасят за средни стойности на метеорологичните елементи за период от 3 месеца;
  • сезонните прогнози са в термини на вероятности.

Прогнозните резултати от моделите на Британската метеорологична служба са представени под формата на географски карти на тези вероятности за аномалиите на сезонноосреднени метеорологични елементи. По-точно това са температура на въздуха на 2м и количество валеж.

Как се произвеждат тези прогнози?

Същите модели, които се използват за традиционните прогнози на времето за няколко дни, лежат и в основата на сезонните прогнози. Освен това има три допълнителни особености на използваните методи, които си струва да бъдат посочени:

  • моделите се интегрират за преиод от 6 месеца напред, а не само за няколко дни, както при ежедневните прогнози на времето;
  • моделите включват активно представяне на океаните, а не само на атмосферата. Това осигурява добро моделиране на взаимодействието между океан и атмосфера, което съдържа основния сигнал, определящ характера на сезоните.
  • моделите се интегрират не само веднъж, а много пъти за един и същи период, но с малко различаващи се начални условия. Това позволява да се направи вероятностна оценка на надеждността на сезонната прогноза.