Списък на одобрените кандидати от втория допълнителен прием на участници в целевата група (категории „Млади учени” и „Постдокторанти”)

проект на МОН № BG051PO001-3.3.06-0063 на НИМХ-БАН с партньор НИГГГ-БАН, финансиран по ОП РЧР, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

    Категория „Постдокторанти”
    Веска Анастасова Георгиева-Миланова

    Категория „Млади учени”
    Красимир Стайков Стоев

Други ресурси

Ограничен достъп