ОБЯВА ЗА ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА УЧАСТНИЦИ В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА (КАТЕГОРИИ „МЛАДИ УЧЕНИ” И „ПОСТДОКТОРАНТИ”) ПО ПРОЕКТ НА МОН №ВG051РО001-3.3.06-0063

"Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, рационално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатични промени"

Екипът за управление на проекта обявява втори допълнителен прием на двама участници в целевата група на проекта в категории „МЛАДИ УЧЕНИ“ (1 участник) и „Постдокторанти” (1 участник) от квотата на НИМХ-БАН. Кандидатите трябва да са служители на НИМХ-БАН, да работят в областта на метеорологията и хидрологията и да отговарят на изискванията за:

  • Млади учени (до 10 години след придобиването на образователно-квалификационната степен „магистър”);
  • Постдокторанти (до 5 години след придобиването на образователна и научна степен „доктор”)

Кандидатите трябва да подадат заявление по образец (Zaiavlenie.doc) и кратка автобиография по образeц (cv.doc) до 17.00 часа на 01.08.2014 г. в канцеларията на НИМХ-БАН (адрес: София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 66). За изпратените по пощата заявления са валидни датата и часът на пощенското клеймо.

Списъкът на одобрените кандидати ще бъде обявен на сайта на НИМХ-БАН www.meteo.bg на 08.08.2014 г.

Други ресурси

Ограничен достъп