Прогнози

НИМХ издава ежедневно метеорологични, хидроложки, морски и агропрогнози за страната, Балканите, Европа и Черно море, както и различни специализирани прогнози при поискване.

Прогнозите се произвеждат на базата на регулярни измервания (наземни, спътникови, радарни) и числени модели (метеорологични, хидроложки, модели на ветровото вълнение и др.)

Хидроложки прогнози

Ежедневно се получават и обработват данните за измерените в 08:00 ч. водни нива от оперативните хидрометрични станции в страната. Водните количества са определени по временни ключови криви. Информацията се публикува на страницата на департамент "Хидрология": http://hydro.bg

Получената и обработена оперативна информация е основа за изготвяне на карта с актуалното състояние на реките в страната и хидропрогнози.

Други ресурси

Ограничен достъп