Практики и посещения на студенти/ученици в структурите на НИМХ-БАН

Обратно в УЦ

Студентски и ученически практики и посещения в структурите на НИМХ-БАН през академичната 2011-2012 година

 

  

Производствена практика на ученици от НПГПТО "М.В.Ломоносов", специалност "Измервателна и организационна техника", май 2012.

  

Посещение на учениците от 18 СОУ „У. Гладстон” в НИМХ-БАН

Списък на практиките и посещенията

Студентски практики и посещения

 • Практика от учебната програма на бакалавърския курс по "Астрофизика, метеорология и геофизика" - катедра "Метеорология и геофизика" / Физически ф-т / СУ "Св. Кл. Охридски" (февруари – май 2012)
 • Практика по избираема учебна дисциплина „Действие на физични фактори върху биологични системи“ – катедра „Биофизика и радиобиология” / Биологически ф-т/ СУ ”Св.Кл.Охридски”
 • Учебна практика по „Инженерна хидрология”, тема „Запознаване с метеорологична площадка” - Хидротехнически факултет / УАСГ
 • Учебна практика по дисциплината «Агрометеорология» - Агрономически ф-т / ЛТУ
 • Посещение на студенти от II курс от Минно-Геоложкия Университет „Св. Иван Рилски”
 • Посещение на студенти от II курс, специалност „Астрофизика,метеорология и геофизика“ – катедра ”Метеорология и геофизика” /Физически ф-т / СУ ”Св. Кл. Охридски”

Ученически практики и посещения

 • Практика на ученици от 11 клас на НПГПТО "М.В.Ломоносов", специалност “Измервателна и организационна техника” (юли 2012)
 • Посещение на ученици от НПГПТO "М.В.Ломоносов", специалност “Измервателна и организационна техника” (07-08.05.2012)
 • Посещение на ученици от 164 Испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес” и средното общообразователно училище Ешкола Секундария да Амадора (Амадора, Португалия), участници в проекта на секторна програма «Коменски» «Да овладеем стихиите земя, огън, вода, въздух – З.О.В.В. за живот» (04.04.2012)
 • Посещение на ученици от:
  - 19 СОУ „Елин Пелин”, София;
  - 18 СОУ „Уилям Гладстон”, София.
  - клубове към училища, участници в проект на МОМН „Успех”/BG051PO001-4.2.05-001 ”Да направим училището привлекателно за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ:
  • клуб „Екология” към 81 СОУ „Виктор Юго”, София
  • клуб „Млад приложник” към 32 СОУ „Св.Кл. Охридски”, София

    

  Посещение на ученици от 164 Испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес” и средното общообразователно училище Ешкола Секундария да Амадора (Амадора, Португалия), участници в международния проект „Да овладеем стихиите земя, огън, вода, въздух – З.О.В.В. за живот” по програма „Учене през целия живот ”, секторна програма „Коменски”, април 2012.

Други ресурси

Ограничен достъп