.

Списък на одобрените кандидати от втория допълнителен прием на участници в целевата група (категории „Млади учени” и „Постдокторанти”) по проекта на МОН №BG051PO001-3.3.06-0063

Хидроложка оценка на причините за наводнението в кв.Аспарухово, Варна, на 19.06.2014 г.

Хидроложка оценка на причините за наводнението в Добрич на 19.06.2014 г.

През септември 2014 НИМХ, със съдействието на БАН, МОН и ИАОС/МОСВ, както и с подкрепата на WMO/GURME и EURASAP, организира Шестнадесетата международна конференция по Хармонизация на дисперсионните модели за регулаторни цели. Информация за събитието може да се намери на www.harmo.org

През септември 2015, метеорологичната и хидроложка общност у нас ще може да участва по-масово и да повлияе на съвременното ниво на обслужване на обществото с метеорологична и хидрологична информация, прогнози, предупреждения, анализи и съвети. Петнадесетата годишна среща на Европейското метеорологично дружество (15 EMS) и Дванадесетата европейската конференция за приложения на метеорологията (12 ECAM) ще се проведат в София. Организацията може да се проследи на http://www.emetsoc.org/meetings-events/ems-annual-meetings

От 27.01.2014 г. започна изпълнението на проект SAAP4FUTURE, финансиран от
МРР чрез Програмата за трансгранично сътрудничество между България и
Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) с бенефициент
НИМХ — БАН.


 

 

 

Други ресурси

Ограничен достъп