Нов Генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология

(Съобщение за средствата за масово осведомяване)

Във връзка с подадено заявление за освобождаване от длъжност поради придобито право на пенсиониране от проф. д-р Христомир Брънзов, генерален директор на НИМХ, е проведен конкурс от Министерство на околната среда и водите. В съответствие с Правилника за устройството и дейността на НИМХ, спечелилият конкурса кандидат доц. д-р Илиан Господинов встъпва в длъжност генерален директор на НИМХ, считано от 14.10.2022 г.

Колективът на НИМХ благодари на проф. Брънзов за всичко направено през осемте години ръководство на НИМХ и пожелава на доц. Господинов продължаване на започнатото и надграждане на постигнатото!

 НИМХ

Bulgarian