Управление на седиментите на река Дунав — възстановяване на седиментния баланс

От януари 2017 г. стартира международният проект DanubeSediment (Управление на седиментите на река Дунав — възстановяване на седиментния баланс). Целта на проекта е подобряване управлението на седиментите в р. Дунав и нейните притоци. Националният институт по метеорология и хидрология е партньор в проекта, допринасящ за мониторинга и обработката на информацията, определяне на баланса на седиментите, въздействието на антропогенната дейност и методични въпроси, свързани тях. НИМХ участва в изготвянето на всички материали в проекта като отчети по проекта, първото Дунавско ръководство за управление на седиментите и Седиментен наръчник. Проектът се съ-финансира от фондове на Европейския съюз (ERDF and IPA).

В басейна на р. Дунав несъответствието между излишък и липса на седименти нараства и то може да бъде изследвано. Това несъответствие води до увеличаване на риска от наводнения и намаляване на навигационните способности на реката, производството на хидроенергия и биоразнообразието. Следователно седиментният транспорт и неговото управление са важни проблеми, чието разглеждане в транснационални речни басейни може да бъде извършено единствено в широк интернационален обхват, тъй като наносите не признават административни и политически граници. Липсата на управление на наносите е разгледано от Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) в Плана за управление на Дунавския басейн (Danube River Basin Management Plan) от 2009 и 2015 г. Оттам и като главна цел на проекта се явява подобряването на управлението на водите и седиментите, както и на свързаните с тях хидроморфологичните условия в реката. В рамките на проекта се разглежда въпросът за липсата на данни, наблюдението на седиментите, анализа и оценката на съществуващата седиментна информация, като в резултат на това ще бъде изработен наръчник за добрите практики в мониторинга на седиментите. Освен това ще бъде изготвен основополагащ документ за баланса на дунавските наноси с включени пояснения за проблемите, които нарастват с нарастването на несъответствието между седиментите условия, и за негативното му влияние върху наводненията, навигацията, екологията и производството на хидроенергия. Някои решения могат да бъдат намерени в разработвания каталог от мерки. Основен резултат на проекта ще бъде първото Дунавско ръководство за управление на седиментите (Danube Sediment Management Guidance), включващо необходимите мерки за изпълнение, както и Седиментен наръчник (Sediment Manual), преназначен за заинтересованите лица, с описание на подходите за изпълнение на мерките като ключов момент към Планът за управление в басейна на р. Дунав (Danube River Basin Management Plan) и Планът за управление на риска от наводнения в басейна на р. Дунав (Danube Flood Risk Management Plan). Посредством по-добро и устойчиво управление на седиментите в басейна на р. Дунав се очаква подобряване на навигационните условия, намаляване риска от наводнения, подобрен екологичен статус и развитие на трайно производство на хидроенергия. Освен това предстоят организиранa международна работна среща на заинтересованите лица; обучение на 100 експерти, както и разпространение на получените резултати до целеви групи и ползватели при изграждането на ефикасно взаимодействие между тях.

Срок на изпълнение:     01.01.2017 г. – 30.06.2019 г.
Ръководител:        проф. д-р Цвятка Карагьозова
E-mail:              Tzviatka.Karagiozova@***
Финансиране:        Interreg Danube Transitional Programme
Уеб сайт:  http://www.interreg-danube.eu/danubesediment

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg