Участие на НИМХ в 18-тия конгрес на Световната метеорологична организация

Делегация от Р. България, определена от Министъра на външните работи:

  •  проф. д-р Христомир Брънзов, генерален директор на НИМХ, постоянен представител на Република България в Световната метеорологична организация, ръководител на делегацията
  •  г-жа Деяна Костадинова – посланик, постоянен представител на Република България при службата на ООН и другите международни организации в Женева, заместник-ръководител на делегацията
  •  проф. д-р Пламен Нинов – зам.-генерален директор по Международна дейност и проекти на НИМХ, съветник по хидрология при СМО, делегат
  •  г-жа Милена Миленкова - зам.-генерален директор по Финансова, стопанска и административна дейност на НИМХ, делегат
  •  г-н Райчо Райков – неакредитиран посланик, постоянен представител на Република България при службата на ООН и другите международни организации в Женева, делегат

взе участие на 18-ия Конгрес на Световната метеорологична организация (СМО), който се проведе в периода 3-15 юни 2019 г. в Женева, Швейцария. 

Конгресът е висшият управителен орган на Организацията, в която членуват 193 държави и територии от целия свят. СМО е специализарана глобална агенция на ООН в областта на метеорологията, климата, хидрологията, океаните и околната среда.  Основната мисия на СМО е да предоставя висококачествени услуги и експертиза на своите страни-членки в областите на своята компетентност с цел подобряване живота и благосъстоянието на хората и нациите.

Световният метеорологичен Конгрес се провежда веднъж на всеки четири години и в рамките на двуседмична сесия приема основните приоритети, бюджет и визия за следващите четири години.

Тазгодишното заседание на Конгреса е историческо. За първи път от 1980 г. насам се провежда организационна реформа на СМО с цел по-добро справяне с нарастващите глобални предизвикателства  в областта на метеорологията, хидрологията и климата и осигуряване на кохерентност на многообразието от дейности, програми и инициативи на СМО.

Проф. Герхард Адриан - новият президент на СМОНа 13.06.2019 г. делегатите на 163 държави-членки избраха новия президент на СМО – проф. Герхард Адриан, досега генерален директор на метеорологичната служба на Германия. За генерален секретар беше назначен за втори мандат проф. Петери Таалас, чиято основна задача ще е да осигури плавното преминаване към новата организационна структура на СМО.

Конгресът и страните-членки приеха нова Женевска декларация (2019 г.), на мястото на декларацията на 13-ият Конгрес на СМО от 1999 г. Декларацията отразява новите парадигми на партньорство и сътрудничество между всички заинтересовани страни и сектори и съвместните действия между тях за справяне с глобалните социални предизвикателства и рискове, предизвикани от екстремните метеорологични събития, промените в климата, оскъдността на водните ресурси и други природни бедствия.

Конгресът прие Стратегически план и визия за периода до 2023 г., с който страните-членки определят дългосрочните и средносрочни приоритети и действия. Договорени са три широки приоритета: (1) Повишаване на готовността и намаляване на загубите на живот и имущество от извънредни хидрометеорологични явления; (2) Подкрепа при вземането на решения, свързани с климата и адаптирането към климатичните промени; (3) Повишаване на социално-икономическата стойност на климатичните, хидроложките и свързаните с тях екологични услуги.

За периода на своята работа Конгресът прие над 80 специализирани Резолюции. Те определят научните теми и програми, поддържането на информационни масиви от климатична и метеорологична информация, предоставянето на услуги и развитие на специализирана интегрирана инфраструктура за обмен на климатична информация и данни, развитие на оперативната хидрология и надграждане на глобалните системи за наблюдение на СМО.

Среща на проф. Брънзов и проф. Чошкун, генерален директор на турската метеорологична службаПроф. Хр. Брънзов проведе двустранни срещи с г-н Волкан Чошкун, генерален директор на Турската метеорологична служба, с проф. Югослав Николич – генерален директор на Сръбската хидрометеорологична служба, на които беше потвърдено желанието за подписване на меморандуми за двустранно сътрудничество.  На срещата с д-р Фара Мохамади, зам.-генерален директор на Метеорологичната служба на Иран бяха обсъдени конкретни действия за изпълнение на Меморандума за сътрудничество между двете организации.

Проф. Пл. Нинов взе участие и в работата на Хидроложката асамблея, проведена паралелно на 18-тия конгрес на СМО. Взето беше важно решение за още по-тясно интегриране на метеорологичната и хидроложката дейност. Също така бяха формулирани и приети основните цели, които си поставя СМО в областта на хидрологията, както и стратегия за нейното развитие. Приетите документи, както и организационните реформи, целят съществено нарастване на ролята на СМО в областта хидрологията. Проф. Пламен Нинов взе участие в работна среща на хидроложки съветници към СМО на Регионална Асоциация VI (Европа), където беше дискутиран въпросът за задълбочаване на сътрудничеството между страните в района и формулираните амбиции на СМО в областта на хидрологията.

Г-жа М. Миленкова взе участие в работата на Финансовия комитет на СМО, на който беше уточнена финансовата рамка на бюджета на СМО за периода 2020-2023 г. и дяловото участие на страните членки в него. Предложението беше прието от делегатите на страните членки на СМО.

Проф. Хр. Брънзов и г-жа М. Миленкова взеха участие в проведената извънредна среща на директорите на хидрометеорологични служби от Югоизточна Европа, във връзка с общ проект за изграждане на системи за ранно предупреждение за бедствия от хидрометеорологичен характер. Срещата беше ръководена от проф. Михаел Щаудингер – президент на регионална асоциация Европа на СМО.

Bulgarian