Представяне на DISARM

На конференция в гр. Пловдив от 12-ти до 15 ноември, Националният институт по метеорология и хидрология представи основните резултати по проект DISARM - „За по-добра превенция и управление на последиците от засушавания и пожари“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество “Балкани-Средиземно море”. В работата на конференцията и работните срещи участие взеха основни заинтересовани страни като Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Представени бяха нови, пилотни продукти, с които НИМХ работи и развива и чрез които могат да бъдат детектирани пожари, да се моделира тяхното развитие при определени метеорологични условия, да се определят впоследствие и точките на най-вероятно възникване на пожара.

Проф. Христомир Брънзов, генерален директор на НИМХ и старши комисар Асен Игнатов, заместник-директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ обсъдиха възможностите тези нови продукти да станат по-приложими за оперативната работа на отговорните институции при възникване на природни бедствия като пожари и наводнения.

Бяха очертани и съществуващите проблеми и ограничения на пилотните продукти, както и действията, които могат да бъдат предприети за тяхното преодоляване, с оглед гарантиране на надеждна информация и адекватни системи за ранно предупреждение.

Bulgarian