„История на климатичните изследвания в Националния институт по метеорология и хидрология“

 

Монография

Настоящата монография съпровожда отбелязването на две бележити годишнини на Националния институт по метеорология и хидрология – 130 години от създаването на националната метеорологична служба и 100 години от установяването на регулярни хидроложки наблюдения. Дългият исторически период и настъпилите с него промени очертават пътя и основните етапи на развитие на тази национална институция, допринасят за утвърждаването й на научна организация и оперативна хидрометеороложка служба, и определят съвременните перспективи пред бъдещото й развитие.  

Книгата е плод на съвместните изследователски усилия на колегиум от депараментите „Метеорология“, „Хидрология“ и „Прогнози и информационно обслужване“, съставен под редакцията на проф. д-р Христомир Брънзов, настоящ генерален директор на НИМХ.

В теоретичен и исторически аспект, изданието представя научни разработки и приложни изследвания, които ясно очертават приносните моменти в изследването на климата на България по три основни направления – метеорология, агрометеорология и хидрология. Особенно ценни със своята научно-приложна значимост са представените резултати, чиито периметър обхваща именно тези три области в годините от създаването на българската метеорологична служба до днес. Направен е прецизен обзор на публикациите с цитирания на голям брой автори, чиито статии, написани през годините, са поместени в различни издания на института. Книгата описва и историческите етапи на изграждане и развитие на измерителните мрежи и архивите, върху чиито данни се извършва научната дейност.

Първото представяне на книгата се състоя на 1 октомври 2020 г. по време на тържественото отбелязване на двойния юбилей на НИМХ. Събитието се проведе под патронажа на Министъра на образованието и науката на Република България г-н Красимир Вълчев.

Bulgarian