Становище по Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ

Публикувано е Становище на Общото събрание на учените и на Научния съвет на Националния институт по метеорология и хидрология по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България. тук

Bulgarian