Резултати от проведения в НИМХ конкурс за участие в първия етап на Националната програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“

Класиране на кандидатите

Модул „Постдокторанти“ 

  1. Заявление с вх. № ЧР-03-65/29.09.2022 г.    268,5 т.

Модул „Млади учени“

  1. Заявление с вх. № ЧР-03-63/23.09.2022 г.    168,2 т.
  2. Заявление с вх. № ЧР-03-64/23.09.2022 г.    167,0 т.
    ----------------------------------------------------------
  3. Заявление с вх. № ЧР-03-66/29.09.2022 г.    162,5 т.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Националният институт по метеорология и хидрология обявява вътрешен конкурс за участие в първия етап на Националната програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“:

Модул Брой места Работно време Срок
Млади учени 2 2 часа 12 месеца
Постдокторанти 1 2 часа 12 месеца

Информация за Програмата е дадена тук

Кандидатите трябва да отговарят на определението за „млад учен“ (до 10 години след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър") или за „постдокторант“ (до 5 години след придобиване на първа образователна и научна степен „доктор“) по време на участието си в програмата.

Документи във връзка с конкурса:

Правила за кандидатстване и подбор на кандидатите за участие в Програмата от НИМХ, утвърдени на заседание на Научния съвет на НИМХ, проведено на 30.08.2022 г.

Карти за оценка на кандидатите: 

  • Модул „Млади учени“ -  в docx  и pdf  
  • Модул „Постдокторани - в docx  и pdf

Към картите за оценка се прилага доказателствен материал по всяка от точките – списък на публикации, цитати, проекти и т.н.

Декларация за избягване на двойно финансиране – docx  и pdf


Необходимите документи за кандидатстване по двата модула са посочени в Правилата за кандидатстване и подбор на кандидатите за участие в Програмата от НИМХ. Заявленията за допускане до участие в конкурса с пълния комплект документи към него се  подават в деловодството на НИМХ – София на адрес 1784 София, бул. „Цариградско шосе“ № 66, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. 

Документи могат да се подават и в електронен формат (zip файл с информативно име, напр. ИИванов-НП2022-МУ, ППетров-НП2022-ПД) на електронен адрес delovodstvo@***

Срок за подаване на необходимите документи за кандидатстване:  до 17 ч. на 29 септември 2022 г. вкл.

Списъкът на одобрените кандидати ще бъде  публикуван на 5 октомври 2022 г.  Същите ще бъдат назначени от 11 октомври 2022 г. на допълнителен трудов договор.

Субсидията за млад учен е в размер на 4892,25 лв. за целия срок на Програмата с включени средства за осигуровки за сметка на работотдателя.

Субсидията за постдокторант е в размер на 8005,50 лв. за целия срок на програмата с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя.

За въпроси и уточнения: Tatiana.Spassova@***  , Anna.Yordanova@***

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg

 

Bulgarian