замърсяване на въздуха

Изследване на процесите на пренос и депозиция на атмосферни замърсители в България (2016-2022)

Основната цел на проекта е да се получат нови знания за атмосферната депозиция на различни замърсители (между които сулфати, нитрати и тежки метали) в България, и се постави научна база за дългогод

Bulgarian

Прогноза на замърсяването на въздуха (химическо време)

В последно време наред с числената прогноза на времето в много европейски страни оперират и системи за прогноза на химическото време – разпределението на концентрациите

Bulgarian