Прогнози

НИМХ издава ежедневно метеорологични, хидроложки, морски и агропрогнози за страната, Балканите, Европа и Черно море, както и различни специализирани прогнози при поискване.

Прогнозите се произвеждат на базата на регулярни измервания (наземни, спътникови, радарни) и числени модели (метеорологични, хидроложки, модели на ветровото вълнение и др.)