Българска система за ранно предупреждение за възможен пренос на радиоактивно замърсяване в случай на ядрена авария в Европа

 

!!!! ВАЖНО !!!! Представените резултати са симулации, а не реални аварии.

Системата BERS (Bulgarian Emergency Response System) работи оперативно всеки ден в НИМХ, като изчислява траектории, концентрации и депозиции (отлагания върху земната повърхност). Използва се мезо-метеорологичния модел WRF, който се захранва с прогностична информация от американската GFS (Global Forecast System) с разделителна способност 0.25 deg и прави прогноза за три дни напред за района на Европа. Информацията за вятъра в пространството и времето се използва при изчисление на прогностичните траектории. Концентрациите и депозициите се изчисляват от създадения в НИМХ тримерен модел EMAP (Eulerian Model for Air Pollution) за описание на разпространението на атмосферни замърсители. Метеорологичния вход на модела е изчислените от WRF прогностични полета на редица метеорологични параметри, които определят интензивността не само на транспорта, но и на редица други дисперсионни процеси като дифузия, сухо и мокро отлагане, химични и радиоактивни трансформации и др. Като източник на замърсяване е използвана симулация на мощна ядрена авария, чиито параметри са описани вдясно от анимираната картинка.

В страница на системата BERS са представени два вида информация:

  •     Прогностични траектории на частички, изпуснати на различни височини над подбрани 36 европейски атомни централи. При тяхното изчисляване е взето предвид само тримерното поле на вятъра. С други думи моделиран е само един от множеството дисперсионни процеси – транспортът.
  •     Анимираните прогностични полета на концентрациите и депозициите на радиоактивен материал, изхвърлен от всяка една от горните централи, като са отчетени не само транспорта, но и други дисперсионни процеси: дифузия, сухо и мокро отлагане върху земната повърхност, трансформация на замърсителите и др.

Към сайта =>