Състояние на растителната покривка   Повече относно индекса за риск от растителни пожари

Легенда

Състоянието на растителната покривка
Описание
(скалата отразява “сухотата на системата почва-растителност” като предпоставка за възникване на растителни пожари)
1. Условията не са пожароопасни Преовлажнена растителна покривка, няма практически условия за възникване на пожари.
2. Ниска степен на пожароопасност Оптимално овлажнение на системата почва-растителност. Ниска вероятност за възникване и разпространение на растителни пожари.
3. Умерена степен на пожароопасност Наблюдава се: дефицит в почвеното овлажнение, започнало съхнене на растителността и податливост към запалване. Препоръчва се повишено внимание при работа с огън на открито.
4. Висока степен на пожароопасност Висока степен на почвено засушаване, интензивно съхнене на растителния горивен материал, потенциален пожар би се развил активно. Да се избягва работа с огън на открито.
5. Много висока степен на пожароопасност Продължителна висока степен на почвено засушаване, сух растителен материал. Възможно е лесно запалване и бързо разпространение на пожара. Забранява се работа с огън на открито.
6. Екстремно висока степен на пожароопасност Продължителен максимално възможен дефицит на почвено овлажнение, много сух растителен материал, силно податлив на запалване и горене. Пожарите са трудни за овладяване. Строго се забранява се работа с огън на открито.
Няма данни Не се извършват пресмятания за този район.