Пренос на пустинен прах

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) (Служба за наблюдение на атмосферата Коперник) осигурява надеждна информация, свързана с качеството на въздуха, слънчевата енергия, парниковите газове и форсинга на климата  навсякъде по света. CAMS е една от шест услуги, които предоставя Коперник. Коперник предоставя информация, основана на спътникови снимки, измервания на място и моделиране. CAMS се осъществява от Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF  ECMWF site) от името на Европейската комисия   . За да събере всички наблюдения, необходими за създаването на CAMS, ECMWF си сътрудничи с Европейската космическа агенция (ЕКА) и Европейската организация за използване на метеорологични спътници (EUMETSAT), както и с много други организации, предоставящи сателитни и локални наблюдения. За повече информация, прочетете изчерпателната брошура за  Copernicus, която се предоставя на осем езика