Опасността от полски и горски пожари

Опасността от полски и горски пожари се формира от два фактора: