Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 21.09.19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на оттичане и работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени изменения на нивата в долното течение на р. Огоста и в средното течение на р. Искър. Отчетените колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Искър от -31 см до +22 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +18 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Огоста при с. Бутан с протичащо водно количество над прага за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, като р. Факийска в района на с. Зидарово и р. Ропотамо в района на с. Веселие са пресъхнали.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Тунджа при с. Баня (с до ±47 см) и Арда при с. Китница (от -28 см до +40 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Марица от -5 см до +13 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +22см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -2 см до +5 см; за водосбора на р. Струма от -4 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.09.2019 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (21.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.09.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (21.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24, 25 и 26.09.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (21.09) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (21.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (21.09) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (21.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Силвия Стоянова

Хидроложка информация и прогнози