Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 03.08.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Малък Искър при гр. Етрополе (от -14 см до +20 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -14 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -13 см до +14 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -3 см до +5 см. Водните количества на реките са около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Тунджа при гр. Баня (от -44 см до +40 см), р. Марица при гр. Белово (от -84 см до +84 см) и при гр. Пазарджик (от -3 см до +16 см), р. Въча при гр. Девин (от -88 см до +89 см) и р. Арда при с. Китница (от -33 см до +33 см) са в резултат на оттичане и от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Марица от -21 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при с. Радуил е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие водните нива в наблюдаваните реки от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +1 см и за водосбора на р. Струма от -6 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (03.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 04 срещу 05.08 ще има краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Ерма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.08.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (03.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.08.2020 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (03.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.08.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (03.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 04, 05 и 06.08.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (03.08) и през следващите 2-3 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: (03.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (03.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през деня на 05.08 ще има краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във високопланинските родопски водосбори на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (03.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 05.08 ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на Рилските и Пиринските притоци на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Станислав Дарачев, инж. Весела Стоянова

Хидроложка информация и прогнози