Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 18.03.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -43 см до +28 см. Значителни изменения на водните нива са регистрирани на р. Искър при с. Ребърково (-82/+56 см), в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води. Само водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, р. Искър при с. Бели Искър и р. Черни Вит при с. Черни Вит са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили незначително. Регистрирани са понижения до -4 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -15 см до +17 см. По-значително изменения на речното ниво, вследствие работата на хидротехническо съоръжение е регистрирано на р. Въча при гр. Девин, приток на р. Марица (-72/+70 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -14 см до +6 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (18.03) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. В сутрешните часове на 18.03 по-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: р. Ерма, р. Габерска, р. Нишава, р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, в горното и средното течение на р. Огоста (притоците ѝ р. Бързия, р. Шугавица и р. Ботуня), във водосборите на р. Искър (притоците й р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър), р. Вит, в горното течение на р. Осъм. От следобедните часове на 18.03, в резултат на валежи, ще има по-значителни повишения и във водосборите на р. Янтра в горното течение над гр. Велико Търново и в притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница, р. Лефеджа, във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 19.03 речните нива в басейна временно ще се понижат, но все още ще останат високи, като повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. От следобедните часове на 19 и на 20.03 в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има нови повишения на речните нива в басейна в горните и средните течения на основните реки в басейна, по-значителни ще са повишенията във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добружанските реки.От вечерните часове на 20 и на 21 ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като в резултат на оттичане значителни повишения ще има в долните течения на основните реки и големите притоци. На 21.03 в следобедните часове са възможни нови незначителни повишения на речните нива в долните части от водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом, в резултата на валежи.

Вероятност за поройни наводнения има:

• В следобедните часове на 18.03.2018 г. – във водосбор на р. Нишава; във водосборите на реките западно от р. Огоста (р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица); в средните и долни части от водосбора на р. Огоста; в най-горните части от водосбора на р. Искър (притоците ѝ р. Черни Искър и р. Бели Искър) и в долните части от водосбора на р Искър (водосбора на р. Гостиля); във водосбора на р. Янтра над гр. Велико Търново и във водсобрите на притоците ѝ р. Голяма, р. Лефеджа и р. Джулюница.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.03.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (18.03) и на 19.03 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значително ще се повишат водните нива на 18.03 на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Лесновска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър, р. Златна Панега. На 19.03 ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Блато и р. Искрецка. На 20.03 и 21.03 ще има незначителни повишения на речните нива в резултат на валежи и снеготопене. Водните нива на основната река в средното течение ще се повишават до 21.03 и долното течение ще се повишават до 22.03. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при гр. Нови искър и на р. Искър при Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21.03.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От сутрешните часове днес (18.03) и в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Янтра - сутринта в долните части от водосбора, а в обедните часове значителни ще са повишенията на речните нива в горното течение над гр. Велико Търново и притоците ѝ р. Росица, р. Белица, р. Лефеджа, р. Джулюница и р.Голяма река. След временно задържане на нивата през нощта на 19 срещу 20 ще има нови повишения на водните нива в целия водосбор. От следобедните часове на 20 и на 21.03 ще започне процес на понижение на водните нива във водовсбора, като в резултат на оттичане все още ще има повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21 и 22.03.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (18.03) речните нива във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 18.03 и в периода до 21.03 ще има повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи. Значителни ще бъдат повишенията във вечерните часове на 18.03 и през нощта срещу 19.03 в горните и средни части от водосбора на р. Малки Лом и р. Черни Лом, където има вероятност за поройни наводнения. В периода от следобедните часове на 19.03 до сутрешните часове на 21.03 има вероятност за локални разливи в ниските части на р. Русенски Лом след сливането на р. Бели и Черни Лом. От следобедните часове на 19.03 водното количество в р. Русенски Лом ще бъде около прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (18.03) през деня водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 18.03 в резултат на интензивни валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: р. Батова, р. Провадийска и притока ѝ р. Девня, р. Камчия и притока й Луда Камчия, р. Двойница, р. Бяла, р. Хаджидере, р. Айтоска, р. Русокастренска, р. Средецка. На 19.03 речните нива в басейна временно ще се понижават, повишения на речните нива ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. В сутрешните часове на 20.03 в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат във водосборите на р. Батова, р. Провадийска, р. Камчия и в горните течения от водосборите на р. Двойница, р. Хаджидере, р. Ахелой, р. Айтоска, р. Чукарска, р. Русокастренска и р. Средецка. На 21.03 речните нива в целия басейн ще се понижават, като повишения ще има само в долните течения на основните реки, следствие на оттичане.

Вероятност за поройни наводнения има:

• Във вечерните часове на 18.03.2018 г. – горните и средни части от водосбора на р. Камчия; във водосборите на р. Ахелой, р. Айтоска, р. Чукарска, р. Русокастренска и р. Средецка;

Източнобеломорски басейн: От ранните часове днес (18.03) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. В сутрешните и обедни часове по-значителни ще са повишенията в горните части от водосбор на р. Тунджа, във водосборите на р. Тополница, р. Луда Яна, р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска (притоци на р. Марица); р. Арда в горното течение над яз. Кърджали и р. Върбица. От следобедните часове на 18.03 по-значителни ще бъдат повишенията на речните нива в горните и средни части от водосбора на реките р. Тунджа и притока ѝ р. Мочурица; р. Марица в притока ѝ р. Сазлийка и в долното течение на основната река; р. Арда в горното течение над яз. Кърджали и в притоците ѝ р. Върбица и в горното течение на р. Крумовица. На 19.03 ще има временни понижения на речните нива в горните и средните части от водосборите на основните реки, а в долните течения все още водните нива ще се повишават, вследствие на оттичане. От вечерните часове на 19 и на 20.03 в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Тунджа и в долните течения на р. Марица и р. Арда. От вечерните часове на 20 и на 21.03 речните нива в басейна ще започнат да се понижават, но ще останат високи, като в резултата на оттичане ще има повишения в средните и долни течения на основните реки.

Вероятност за поройни наводнения има:

• В следобедните часове на 18.03.2018 г – в горното течение на р. Тунджа (във водосборите на притоците ѝ р. Акдере, р. Лешница, р. Поповска, р. Радова, р. Лазова, р. Топлата и р. Беленска и р. Асеновска); във водосбора на р. Въча (приток на р. Марица);

• Във вечерните часове на 18.03.2018 г – във водосборите на р. Мочурица, р. Боа, р. Дереорман и р. Коунбунар (притоци на р. Тунджа); във водосбора на р. Коджадере (приток на р. Марица);

Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

- Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда ще премине над жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 19.03.2017 г..

- Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине над жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 19.03.2017 г..

- Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще се задържи над жълтия праг за предупреждение през следващите дни, като във сутрешните часове на 21.03.2018 г. се очаква водното ниво да премине над оранжевия праг за риск от тревога.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

- Водните количества на р. Черна при гр. Смолян във следобедните часове на 18.03.2018 г. има вероятност да премине над жълтия праг за внимание.

- Според последната симулация водните количества на р. Елховска при гр. Рудозем няма да преминат над жълтия праг за внимание във вечерните часове на 18.03.2018 г..

- Водните количества на р. Върбица при гр. Златоград във вечерните часове на 18.03.2018 г. има вероятност да премине над жълтия праг за внимание.

Западнобеломорски басейн: От ранните часове днес (18.03) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са повишенията на нивата в следобедните часове в реките от целия басейн. През нощта срещу 19.03 речните нива в горните течения на основните реки временно ще се понижават, като в средните и долните течения все още ще има повишения на водните нива вследствие на оттичане. Нови временни повишения на нивата в целия басейн ще има във вечерните часове на 19.03 и през нощта срещу 20.03, вследствие на валежи и оттичане. От обедните часове на 20 и на 21.03 ще започне процес на понижение на нивата на реките в басейна, но ще се задържат високи, като повишения все още ще има в средните и долни течения на основните реки, вследствие на оттичане.

Вероятност за поройни наводнения има:

• В следобедните и вечерни часове на 18.03.2018 г. – във целия водосбор на р. Места; в горните и средните части от водосбора на р. Струма и във водосборите на притоците ѝ р. Цапаревска, р. Мелнишка и р. Пиринска Бистрица;

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906.

Оперативен хидролог на НИМХ-БАН: инж. Весела Стоянова