Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 04.04.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на повечето наблюдавани реки са останали без съществени изменения. В резултат на снеготопене са регистрирани повишения на речните нива основно в централната част на басейна, по-съществени във водосбора на р. Искър (с до 33 см) при с. Ребърково. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -2 см до +6 см; за водосбора на р. Искър от -16 см до +33 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +18 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +14 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +13 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Искър при гр. Роман и с. Ореховица и горното течение на р. Осъм.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие, в резултат на снеготопене и валежи са се повишавали водните нива основно във водосборите на реките Марица (с до 31 см на р. Банска при с. Добрич) и Арда (с до 30 см на р. Крумовица при с. Горна кула). Регистрираните изменения на нивото на реките Въча при град Девин (-83 см до +70 см) и Марица при град Белово (-54 см до +69 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -24 см до +29 см; за водосбора на р. Арда от -18 см до +30 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около праговете за високи води, само водните количества във водосбора на р. Тунджа са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Несъществени повишения на речните нива, вследствие на снеготопене и валежи, са отчетени основно в средната част от водосбора на р. Струма и по р. Места. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -9 см до +12 см и за водосбора на р. Струма от -10 см до +14 см см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (04.04) и утре, в резултат на валежи и снеготопене ще се повишават речните нива в централната и западната част на басейна. На 06.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.04.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (04.04) и утре в резултат на снеготопене и валежи ще се повишават речните нива в целия водосбор. На 06 и 07.04 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.04.2020 04.04. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. В резултат на снеготопене и валежи, в периода 05-06.04 се очакват несъществени повишения на речните нива в горната и средната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (04.04) и утре, в резултат на валежи от дъжд се очаква повишение на нивата на реките южно от Стара планина. На 06.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (04.04) и утре, в резултат на валежи и снеготопене, ще се повишават речните нива в целия басейн, по-значително в средното течение на р. Марица и Родопските ѝ притоци, както и във водосборите на реките Арда, Атеринска и Бяла. На 06.04 реките ще се оттичат.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни поройни наводнения както следжа: В ранните сутрешни часове на 05.04.2020 г. във водосбора на р. Чинар дере (ляв приток на р. Мечка; р. Мечка е десен приток на р. Марица, влива се при гр. Първомай). През нощта срещу и в ранните сутрешни часове на 07.04.2020 в средната част от водосбора на р. Марица (в участъка между градовете Първомай и Димитровград) – във водосборите на реките Мечка, Каялийка и Банска.

Според прогнозите на Европейката система за предупреждение при наводнения (EFAS), през нощта срещу и на 05.04.2020 има вероятност от възникване на поройни наводнения както следва: във водосбора на р. Арда, във водосбора на р. Бяла, във водосбора на р. Марица – при Родопските притоци на реката.

Западнобеломорски басейн: Днес (04.04) и утре, в резултат на валежи и снеготопене, ще се повишават речните нива в целия басейн, по-съществено днес в следобедните часове и през нощта срещу 05.04.2020 г. в долните части от водосборите на реките Струма и Места и във водосбора на р. Доспат.

Според прогнозите на Европейката система за предупреждение при наводнения (EFAS), през нощта срещу и на 05.04 има вероятност от възникване на поройни наводнения както следва: във водосбора на р. Пиринска Бистрица ( долната част от водосбора на р. Струма, неин десен приток); в долната част от водосбора на р. Места – водосборите на реките Мътница и Бистрица; в долната част от водосбора на р. Доспат – водосборите на реките Осинска и Кочанска (Жижевска).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Оперативен хидролог на НИМХ: инж. Силвия Стоянова, инж. Георги Кошинчанов

Хидроложка информация и прогнози