Издания

Бюлетини

НИМХ издава месечни бюлетини с преглед на метеорологичната и хидрологчната обстановка. От 2019 година започна издаването и на годишни хидрометеорологични бюлетини. Те са събрани на сайта http://bulletins.cfd.meteo.bg.

Месечен хидрометеорологичен бюлетин

Печатно издание: ISSN 1314-894X
Онлайн издание: ISSN 2815-2743

Няма бюлетин

Годишен хидрометеорологичен бюлетин

Печатно издание: ISSN 2738-781X
Онлайн издание: ISSN 2815-2735

Последен брой

Българското списание по метеорология и хидрология (Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology – BJMH)

Българското списание по метеорология и хидрология (Bulgarian Journal of Meteorology and HydroБългарското списание по метеорология и хидрология (Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology – BJMH)logy – BJMH) е периодично издание на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), адресирано към научни изследвания в областите: метеорология, климатология, хидрология, океанография, числено моделиране, селскостопанска, градска, крайбрежна и планинска метеорология, експериментална метеорология; атмосферен граничен слой и замърсяване на въздуха; екология; системи за ранно предупреждение; водностопански изследвания и др.

Книги

Книгата обобщава резултатите от изследванията на учените и специалистите от Националния институт по метеорология и хидрология през последните 10–15 години, свързани с климатичните промени. Резултатите са разгледани в контекста на основните направления на научно-приложната дейност на НИМХ – метеорология, хидрология и агрометеорология. Представена е една по-обща картина на изменението на климата в България, както в историческа перспектива, така и през следващите десетилетия до края на века.