Измервания

Националният институт по метеорология и хидрология е отговорен за събирането на метеорологични, агрометеорологични и хидроложки данни на територията на Р България, както и данни за качеството на въздуха. Наша отговорност е и оптимизирането и поддържането на измервателните мрежи.