Приключили проекти

  • Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ — втори етап
  • Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ — трети етап
  • ECOPORTIL — Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение
  • SIDUAQ  — Използване на сателитна информация за моделиране качеството на атмосферния въздух в градска среда в България — финансиран от Европейската космическа агенция
  • SMIRES — Наука и управление на ефимерни реки и временни потоци
  • НИМХ активно участва в количествения мониторинг на водите, обмен на данни, прогнозиране на речния отток и предупреждения, ръководство за засушаване, анализи и изследвания на подземните води в проекта по програмата за ТГС България-Румъния "Интегрирано управление на водите на река Дунав"
  • SAAP4FUTURE (2014-2015), финансиран от МРР чрез Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) с бенефициент НИМХ — БАН.
  • "Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, рационално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатични промени" Проект на МОН № ВG051РО001-3.3.06-0063 Посетете сайта на проекта http://www.mladi-ucheni.meteo.bg
  • Участие на НИМХ в проекта IncREO със заглавие "Увеличаване устойчивостта чрез наблюдение на Земята", финансиран по 7РП на Европейската комисия.