Проекти и програми

 • INNOAIR - Националният институт по метеорология и хидрология е партньор в проекта "Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда" (Innovative demand responsive green public transportation for cleaner air in urban environment
 • CARBOAERSOL - Изследване на въглерод и някои значими въглеводороди в атмосферен аерозол в градска среда.
 • Национална програма „Млади учени и постдокторанти“
 • FLOODGUARD — Интегрирани действия за съвместна координация и реагиране на рисковете от наводнения в трансграничната зона
 • LSA-SAF — Спътникови приложения за анализ на земната повърхност
 • SALGEE — Спътникови приложения за анализ на земната повърхност за региона на Югоизточна и Източна Европа
 • ECOPORTIL — Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение
 • SIDUAQ  — Използване на сателитна информация за моделиране качеството на атмосферния въздух в градска среда в България — финансиран от Европейската космическа агенция
 • SMIRES — Наука и управление на ефимерни реки и временни потоци
 • DanubeSediment — Управление на седиментите на река Дунав — възстановяване на седиментния баланс
 • DAREFFORT — Подобряване сътрудничеството в областта на прогнозирането на наводнения в Басейна на река Дунав — проект на ЕС
 • Прогноза на замърсяването на въздуха (хиимическо време)
 • Изследване на процесите на пренос и депозиция на атмосферни замърсители в България(2016-2019) (Договор с ФНИ ДН04/4/15.12.2016)
 • НИМХ активно участва в количествения мониторинг на водите, обмен на данни, прогнозиране на речния отток и предупреждения, ръководство за засушаване, анализи и изследвания на подземните води в проекта по програмата за ТГС България-Румъния "Интегрирано управление на водите на река Дунав"
 • SAAP4FUTURE (2014-2015), финансиран от МРР чрез Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) с бенефициент НИМХ — БАН.
 • "Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, рационално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатични промени" Проект на МОН № ВG051РО001-3.3.06-0063 Посетете сайта на проекта http://www.mladi-ucheni.meteo.bg
 • Информационната система изготвена в рамките на проекта ARDAFORECAST по европейската програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.
 • Участие на НИМХ в проекта IncREO със заглавие "Увеличаване устойчивостта чрез наблюдение на Земята", финансиран по 7РП на Европейската комисия.
 • България, като член на EUMETSAT, участва в разработването на продукти от проекта H-SAF, който частично се финансира от EUMETSAT.
Tags: