Проекти

  • Прогноза на химическото време
  • НИМХ активно участва в количествения мониторинг на водите, обмен на данни, прогнозиране на речния отток и предупреждения, ръководство за засушаване, анализи и изследвания на подземните води в проекта по програмата за ТГС България-Румъния Интегрирано управление на водите на река Дунав
  • "Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, рационално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатични промени" Проект на МОН № ВG051РО001-3.3.06-0063 Посетете сайта на проекта http://www.mladi-ucheni.meteo.bg
  • Заработи сайтът на проекта ARDAFORECAST по европейската програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.
  • От 01.01.2013 в НИМХ започна изпълнението на проекта IncREO по 7РП на Европейската комисия със заглавие "Увеличаване устойчивостта чрез наблюдение на Земята"
  • България, като член на EUMETSAT, участва в разработването на продукти от проекта H-SAF, който частично се финансира от EUMETSAT.
  • От 27.01.2014 г. започна изпълнението на проект SAAP4FUTURE, финансиран от МРР чрез Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) с бенефициент НИМХ — БАН.
Tags: