Използване на първични архивни документи от метеорологични, хидрологични и агрометеорологични наблюдения в НИМХ

НИМХ осигурява публичен достъп до съхраняваните първични архивни документи от метеорологични, хидрологични и агрометеорологични наблюдения, съгласно Закона за Националния архивен фонд (НАФ) и Наредбата за реда за използване на документите от НАФ. Този достъп се регламентира от следните документи: