Изминалият месец - карти на температурата и валежа


Средна месечна температура (градуси С), април
 

Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (градуси С), април
 

Месечна сума на валежа в mm (l/m2), април.
 

Месечна сума на валежа в % от нормата,април
 
 
 

Месечен ход на температурата и валежите

(изготвят се между 2-ро и 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят)
София


Пловдив


Плевен


Варна