Стратегия за научни изследвания и иновации на Националния институт по метеорология и хидрология 2023-2027 г.

Стратегия за научни изследвания и иновации на Националния институт по метеорология и хидрология 2023-2027 г., обсъдена и приета от Научния съвет.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследвания, и за научно-приложна, иновативна и образователна дейност (Закон за водите ДВ бр. 20 от 2022 г.; ПМС 7 от 2019 г. ДВ бр. 6 от 2019 г. и ПМС 150 от 2022 г. ДВ бр. 53 от 2022 г.).

На НИМХ са възложени следните основни научни дейности:

 • издаване на метеорологични, хидрологични и агрометеорологични прогнози;
 • разработване и поддържане в оперативен режим на специализирани системи за ранно предупреждение в случаи на природни бедствия от хидрометеорологичен произход;
 • изготвяне на оценки на потенциала на възобновяеми източници на енергия;
 • научноизследователска, научно‐приложна и оперативна дейност, свързана с моделиране на метеорологичните, агрометеорологичните и хидрологичните процеси и явления и разпространението на замърсители в атмосферата и морето;
 • изучаване на климата, оценка на водните ресурси;
 • фундаментални и приложни научни изследвания, подготовка на докторанти и на висококвалифицирани специалисти самостоятелно, както и съвместно с висши училища и научни организации.

Стратегия за научни изследвания и иновации на Националния институт по метеорология и хидрология 2023-2027 г.е създадена да отговори на изискванията на:

 • Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2017-2030);
 • Иновационна стратегия за интелигентна специализация (2021-2027);
 • Обща селскостопанска политика;
 • Европейска рамкова програма „HORIZON 2020“ и „Хоризонт Европа 2021-2027“;
 • Европейски Зелен пакт;
 • Европейска харта за научните изследователи;
 • Рамкова директива за водите;
 • Планове за управление на риска от наводнения;
 • Планове за управление на речни басейни;
 • План за действие за нулево замърсяване;
 • Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух;
 • Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие.

Изборът на дългосрочни приоритети е обусловен от три основни фактора:

 • прогнозите кои сектори от българската икономиката ще се развиват най-активно в и след периода на тази стратегия и от каква научно-приложна осигуреност ще се нуждаят тези сектори;
 • съществуващият капацитет и потенциал на НИМХ;
 • световните тенденции и приоритетите на ЕС.

Този подход ще позволи да се концентрират ресурсите на НИМХ в развиващите се сектори, да се увеличи ефективността на научноизследователската и иновационната му дейност и да се създадат условия за постигане на сериозни научни резултати с ефект в икономиката.