Хидропрогноза

 

Хидрологична прогноза издадена на 16.03.18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили. Регистрираните колебания са от -25 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води. Само водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, р. Искър при с. Бели Искър и р. Черни Вит при с. Черни Вит са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -15 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Повишения вследствие на оттичане са регистрирани в долното течение на р. Марица. По-значително понижение е регистрирано на р. Крумовица при с. Г. Кула с до -70 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -30 см до +34 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -22 см до +5 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза на НИМХ-БАН:

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (16.03) и утре водните нива на реките в басейна ще се понижават, като днес в следобедните часове и утре ще има незначителни повишения на водните нива на р. Тимок и р. Тополовец. От ранните часове на 18.03 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. В сутрешните часове на 18.03 по-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: р. Ерма, р. Габерска, р. Нишава; р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, в горното течение на р. Огоста и притоците ѝ р. Бързия, р. Шугавица и р. Ботуня; р. Искър в притоците ѝ р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър; р. Вит; горното течение на р. Осъм. От следобедните часове на 18.03, в резултат на валежи, ще има по-значителни повишения и във водосборите на р. Янтра в горното течение над гр. Велико Търново и притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница, р. Лефеджа, във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 19.03 речните нива в басейна временно ще се понижат, като все още ще останат високи. Повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане.

Вероятност за поройни наводнения има:

• В ранните сутрешни часове на 18.03.2018 г. – във водосборите на р. Ерма, р. Габерска и р. Тимок; в горните и средни части от водосборите на р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Лом и р. Цибрица; в горните части от водосборите на р. Огоста (и притоците ѝ р. Дългоделска, р. Ботуня, р. Шугавица и р. Бързия ), р. Искър (притока ѝ р. Слевнишка),

• В сутрешните часове на 18.03.2018 г – в долните части от водосбора на р. Янтра.

• В обедните часове на 18.03.2018 г. - в горните части от водосбора на р. Янтра (над гр. Габрово) и във водосборите на притоците ѝ р. Веселина, р. Златаришка, р. Лефеджа; в целите водосбори на р. Черни Лом и р. Малки Лом и в горните части от водосбора на р. Бели Лом;

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.03.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (16.03) и утре водните нива на реките във водосбора ще се понижават. От ранните часове на 18.03 и на 19.03 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значително ще се повишат водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само водните количества на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат около прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19.03.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (16.03) и утре водните нива във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 18.03 в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Янтра в горното течение над гр. Велико Търново и притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница, р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20.03.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (16.03) и утре нивата във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 18.03 и в периода до 21.03 ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значителни повишения се очакват във вечерните часове на 18.03 и през нощта срещу 19.03 във водосбора на р. Бели Лом. Водните количества ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (16.03) и утре водните нива на реките в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки. В следобедните и вечерни часове на 18.03 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: р. Батова, р. Провадийска и притока ѝ р. Девня, р. Камчия и притока ѝ р. Луда Камчия, р. Двойница, р. Бяла, р. Хаджидере, р. Айтоска, р. Русокастренска, р. Средецка. На 19.03 речните нива в басейна временно ще се понижават, повишения на речните нива ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Вероятност за поройни наводнения има:

• В обедните часове на 18.03.2018 г. – в горните части от водосборите на р. Голяма Камчия и р. Луда Камчия;

Източнобеломорски басейн: Днес (16.03) и утре водните нива на реките в басейна ще се понижават. От ранните часове на 18.03 и на 19.03 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. От ранните часове на 18.03 по-значителни ще бъдат повишенията на речните нива във водосборите на реките: р. Марица в притоците ѝ р. Тополница, р. Луда Яна, р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска; р. Арда в горното течение над яз. Кърджали. От следобедните часове на 18.03 и на 19.03 по-значителни ще бъдат повишенията на речните нива във водосборите на реките р. Тунджа; р. Марица в притока и р. Сазлийка и в долното течение на основната река; р. Арда в горното течение над яз. Кърджали и в притоците ѝ р. Върбица и в горното течение на р. Крумовица.

Вероятност за поройни наводнения има:

• В сутрешните часове на 18.03.2018 г – в горните части от водосбора на р. Арда; в горните части от водосборите на р. Въча и целия водосбор на р. Девинска;

• В обедните часове на 18.03.2018 г. – в горните и средни части от водосбора на р. Тунджа и притока ѝ р. Мочурица;

Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

- Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине над жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 19.03.2017 г..

- Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще е около и над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните количества на р. Черна при гр. Смолян в следобедните часове на 18.03 ще бъдат над жълтия праг за внимание.

Водните количества на р. Елховска при гр. Рудозем в следобедните часове на 18.03 ще бъдат над жълтия праг за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (16.03) ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на р. Места и р. Струма. На 17.03 речните нива в басейна ще се понижават. От ранните часове на 18.03 и на 19.03 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни повишения на речните нива ще има на 18.03 във водосборите на р. Доспат, р. Места и р. Струма (главно по основната река и в притока ѝ р. Струмешница).

Вероятност за поройни наводнения има:

• В сутрешните часове на 18.03.2018 г – в целия водосбор на р. Доспат; в горните части от водосборите на р. Места (притока ѝ Бяла Места) и долните части от водосбора на р. Места (притока ѝ р. Бистрица); в горните части от водосбора на р. Струма (притока ѝ р. Конска) и във водосбора на р. Рилска (приток на р. Струма);

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906.

Оперативен хидролог на НИМХ-БАН: инж. Снежанка Балабанова и инж. Весела Стоянова