На 02.07.2018 г. се проведе заседание на Общото събрание на БАН, имащо пряко отношение към НИМХ

 СЪОБЩЕНИЕ

На 02.07.2018 г. се проведе заседание на Общото събрание на БАН, имащо пряко отношение към НИМХ:

По т. 1 от дневния ред

1. Предложението на НИМХ средствата за възнаграждения от бюджетната субсидия на БАН за 2019 г., които се разпределят въз основа на получените резултати от научно-изследователската и научно-приложната дейност да са в съотношение: публикации и цитати 50%, привлечени средства 15% и дейности, обслужващи държавата и обществото 35%, не е прието. Това не е отразено в протокола от заседанието, публикуван на сайта на БАН. За 2019 г. отново остава разпределението: публикации и цитати 80%, привлечени средства 15% и дейности обслужващи държавата и обществото 5%.

По т. 2 от дневния ред

2. Проф. Хр. Брънзов е представил подробна информация във връзка със ситуацията в НИМХ и отправените официално към Института въпроси, след което е проведена продължителна дискусия. По време на дискусията зам.-председателят на БАН чл.-кор. К. Хаджииванов е отправил открито заплаха към проф. Брънзов, че през есента предстои смяна на ръководството на НИМХ, която може и да не бъде смяна и всъщност, контролът върху НИМХ може да мине към други ръце, тъй като УС на БАН избира директорите на институтите. Едва ли подобно изказване се нуждае от допълнителен коментар, освен че е твърде обезпокоително.

3. Взето е решение ръководството на Академията да нареди извършване на проверка за установяване финансовото състояние на НИМХ. При създадената ситуация, считаме че такава вътрешна проверка не се вписва в принципите на независимост и обективност и проверяващите от БАН-Администрация няма да са непредубедени и безпристрастни. Такава проверка трябва да се извърши от външни за БАН контролни органи, а за да има смисъл за решаване на проблема с НИМХ трябва да обхване всички структурни звена на БАН, включително БАН-Администрация. Само така ще се получи ясна картина за разпределянето и разходването на публичните средства в БАН.

Не е планирано провеждане на друго заседание на ОС на БАН до есента, въпреки че финансовите проблеми на НИМХ за 2018 г. не са решени.

Извън решенията на ОС на БАН от 02.07.2018 г.:

• Поисканата оставка на чл.-кор. Хаджииванов нито е разглеждана, нито е обсъждана.

• Ръководството на БАН не е предложило за гласуване в ОС на БАН на проект за решение за осигуряване на необходимите на НИМХ финансови средства до края на 2018 г., въпреки обещанията да търси съвместно решение с Министъра на образованието и науката г-н Вълчев.

• Обещаните пред Министър Вълчев 120 000 лв. от страна на БАН все още не са предоставени на НИМХ.

• Предложението на НИМХ за осигуряване на необходимите средства за 2018 г. от партида „Развитие“ на БАН е отклонено, независимо, че при разпределението на бюджета за 2018 г. на БАН-Администрация са предоставени 500 000 лв. от тази партида.

Предвид всички, неспазени до момента обещания от ръководните органи на БАН,  настояваме те да поемат отговорността за кризата в Националната хидрометеорологична служба на Р България и последствията от нея.