Обръщение към колегите от БАН

от „Щаб на протеста“ в Националния институт по метеорология и хидрология - БАН по повод на „Отворено писмо от Общото събрание на БАН, Управителния съвет на БАН, Ръководството на БАН, Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН“ от 30 октомври 2018 г.

Уважаеми колеги,

Следим с нарастващо безпокойство полемиката в Общото събрание на БАН по отношение отделянето на НИМХ от БАН, която е съсредоточена основно не към това, как да се запази бъдещото взаимодействие между НИМХ и институтите на БАН, а как да не се предоставят стопанисваните от НИМХ-БАН имоти на правоприемника му НИМХ към МОН.

Искаме да Ви предпазим от поредната управленска грешка, към която Ви тласка една група от хора в Ръководството на БАН и Общото събрание на БАН.

По отношение на оттегляне на участието на БАН в Споразумението между Българската академия на науките, Националния институт по метеорология и хидрология, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ и Министерството на образованието и науката (Споразумението) трябва да Ви кажем следното:

  1. Страна по Споразумението е и НИМХ-БАН. Работещите в Института проявиха отговорно отношение към търсенето на компромисно решение на създадената пак от тази група хора криза в дейността ни, загърбиха егото си, преглътнаха обидите и разочарованието и прекратиха протеста. Изпълниха и стриктно изпълняват поетите ангажименти. Оттеглянето на БАН от Споразумението практически го прекратява и отговорността за последствията ще е изцяло на инициаторите на този акт.
  2. Представените аргументи за оттегляне на БАН от Споразумението не отговарят на истината. Ние присъствахме на срещите с министър-председателя. Неговото желание беше БАН и НИМХ да се разберат за отделянето на НИМХ от БАН в рамките на автономията си, а ако това не се случи – ще стане от Правителството с нормативни промени. Независимо от желанието на министър-председателя, БАН и НИМХ съвместно да търсят решение, БАН елиминира НИМХ от този процес. До 22 октомври 2018 г. в резултат на „продължителните усилия на ръководните органи на БАН“ са създадени единствено няколко комисии.
  3. В т.7 от Споразумението е заложен срок за внасяне на необходимите за отделянето на НИМХ от БАН нормативни промени – 31 октомври 2018 г. Към внасянето на Проектозакона за държавния бюджет за 2019 г. в Министерски съвет е очевидно, че БАН няма да спази договорените срокове. В този смисъл, за нас, решението на правителството е единственото възможно и правилно.
  4. Твърденията, че „Преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона за държавния бюджет за 2019 г. са противоконституционни и противозаконни“ само илюстрират, как друг лошо написан закон може да се тълкува двусмислено. Това е Законът за БАН от 1991 г., според който „Народното събрание предоставя в собственост на Българската академия на науките стопанисваните от нея държавни терени, сгради, машини, съоръжения, апаратура, книжен фонд, парични средства и други движими вещи.“ Това се счита за основание, имотите предоставени в годините до 1991 на институтите на БАН от Държавата за осъществяване на техните дейности да се трансформират от държавна в частна собственост. Въпросът е в чия собственост? В същия закон, чл. 1 „Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за научни изследвания, която обхваща академичните институти и други самостоятелни структурни звена.“ След като според тълкуванията на ръководните органи на БАН тя не е на институтите на БАН, очевидно е на БАН-Администрация. За нас това е абсурдно. Ако допуснем, че всички автономни институти в БАН поискат излизане, къде остава цялата собственост и за какво ще се ползва?
  5. Всички имоти, които стопанисва НИМХ-БАН са предоставени от Българската държава и са с конкретно предназначение – за хидрометеорологични дейности. Част от тях са от периода 1894-1962 г., когато НИМХ не е бил в състава на БАН, включително и терена и част от сградите в района на 7-ми км в София. В периода 1963-1989 г. БАН е държавна организация и предоставяните й имоти също са били изграждани със средства на Държавата. Голяма част от сградите на обсерватории и станции на НИМХ в този период са изграждани по „стопански начин“, т.е. с безвъзмезден труд на работещите в НИМХ. След 1989 г. НИМХ не е получавал за стопанисване нови имоти, а е поддържал предоставените му със собствени средства. Всички останали активи са придобивани със собствени средства на НИМХ, а не предоставени от БАН. Това са фактите. По тези причини, категорично не приемаме на НИМХ да не се предостави цялата стопанисвана от него собственост и всички активи, с които разполага.

Независимо, че не ни беше оставен друг вариант да защитим дейността си, освен да напуснем БАН, ние оставаме Ваши колеги. По тази причина се обръщаме към Вашия здрав разум, да не допуснем непоправима грешка.