Учебен център

Учебният център (УЦ) на НИМХ-БАН е основан през 2004 г. Негов пръв ръководител е чл.-кор. Васил Андреев.

Постоянни дейности на Учебния център

  • Съдействие при провеждането на различни форми на обучение, с цел повишаване квалификацията на служителите от НИМХ-БАН — работни срещи, квалификационни курсове, национални и международни школи и семинари в рамките на отделни структури на института;
  • Разширяване на сътрудничеството със сродни и заинтересовани от работата на НИМХ-БАН университети и институции;
  • Утвърждаване на НИМХ БАН като национална база за провеждане на метеорологични практики и стажове на студенти и ученици с цел привличане на млади специалисти за работа системата на института;

Учебният център осъществява дейността си чрез екип от експерти от структурните звена на НИМХ-БАН, които участват в организирането и провеждането на учебните мероприятия  — студентски/ученически практики, квалификационни курсове и др.