НИМХ получи нова програмна акредитация на докторска програма „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“

Акредитационният съвет на НАОА, с решение от 12.01.2023 г., дава програмна акредитация на докторска програма „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия от област на висше образование 5. Технически науки на Националния институт по метеорология и хидрология, въз основа на отлична обща оценка 9.10 по десетобалната система - писмо с изх. № ОА-06-203/21.02.2023 г. на Председателя на НАОА проф. д-р Петя Кабакчиева.

Bulgarian