НИМХ получи нова програмна акредитация на докторска програма „Метеорология“ за срок от 6 години

Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА, с решение от 28.01.2021 г., дава програмна акредитация на докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4. Науки за Земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика на Националния институт по метеорология и хидрология, въз основа на отлична обща оценка 9.45 по десетобалната система. Срокът на валидност на акредитацията е шест години. Писмо с изх. № 683/21.05.2021 г. на Председателя на НАОА проф. д-р Петя Кабакчиева.

Bulgarian