COLOSSAL – Химически състав на фини аерозоли в реално време и определяне приноса на източниците им

Период: 2017 - 2021.

Уеб сайт: https://www.costcolossal.eu

Финансира се от Европейска програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST. Участници в Управителния Съвет на КОСТ Акция CA16109 COLOSSAL са доц. Б. Велева и доц. Е. Христова от секция Приложна метеорология на НИМХ.

Основна цел на тази Кост акция COLOSSAL е оптимизиране и хармонизиране на онлайн измервания на състава на фини атмосферни аерозоли като се координират анализи за оценка на пространствените и времевите вариации (с едночасова разделителна способност или по-добра), сезонността, феноменологията (химичен състав) на финия атмосферен аерозол в цяла Европа. Друга цел е създаване на протоколи за измерване и обработка на данни, което да осигури последователни, възпроизводими и съпоставими резултати в цяла Европа.

Дейностите в тази COST акция са организирани в 4 работни групи (РГ): РГ1: Валидиране на данните от измерванията на химическия състав на фин аерозол в реално време със специализирана он-лайн система (ACSM); РГ2: Определяне на приноса на източниците на органичен аерозол; РГ3: Измерване на въглерод в реално време и РГ4: Преглед на финия атмосферен аерозол в Европа.

Изследванията на колектива от НИМХ са свързани основно с РГ2 и РГ3. Основните задачи които колектива си поставя е развитие на експериментална база за определяне на ВС/BrC и различни органични вещества във фини аерозоли, надграждане на уменията за определяне на приноса на различни групи източници към концентрациите на фини атмосферни аерозоли (ФПЧ) чрез запознаване с новите методи/модели.

Очакваните резултати са свързани с адаптиране на методология за използване на Аеталометър за определяне на ВС в атмосферния аерозол в реално време, и хармонизиране на измерванията на ВС в НИМХ с тези на останалите участници в COST акцията. Дейностите ще допринасят за поддържане и разширяване на научните контакти с добре известни международни центрове и изследователски групи.