Прогноза на степента на пожароопасност в зависимост от състоянието на растителната покривка

Класифицирането на условията за растителни пожари на земната повърхност се основава на разработен от НИМХ индекс (SMDIFD) за оценка на дефицита на овлажнение в системата почва-растителност. SMDIFD е въведен като мярка за податливост на растителността към възникване на пожар и условията за неговото разпространение по отношение на степента и продължителността на засушаването на системата почва-растителност.

Пресмятанията и анализите се провеждат на базата на данни от синоптични станции и прогнози на метеорологичните елементи от глобалния модел на Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF). Изчислителната процедура се извършва по следната методология:

  • Числено описание на биогеофизичен цикъл с локален едномерен (вертикален) метеорологичен ‘SVAT_bg’ модел, разработен от НИМХ. Моделът описва количествено функционално свързаните енергетичен и воден цикъл в системата почва-растителност-атмосфера, отчитайки специфичните локални почвени и геофизични характеристики. На изхода на модела се определят характеристики на водния цикъл на растителната земна повърхност (евапотранспирация, почвено овлажнение в дълбочина по продължение на кореновата среда) и други.
  • На базата на стойности на почвено овлажнение получени от SVAT_bg модела е разработена прагова схема за обозначаване количеството на достъпна почвена влага за растителната покривка. Праговата схема се прилага за индикиране наличието и степента на ‘сухи аномални’ в системата почва-растителност, и свързан с това дефицит на почвеното олжажнение.
  • Степените на пожароопасност се представят чрез  цветово-кодирани карти в 5-степенна скала отразяващи сухотата на тревна растителна покривка (в долната растителна зона, до 800 м надморска височина). Предупрежденията се издават в зависимост от интензивността и продължителността на почвеното засушаване.

SMDIFD се използва съвместно с други прогностични материали за издаване на предупреждения и специализирани прогнози от НИМХ  за нивото но пожароопасния риск в екстремни условия.

Разработването и оперативното приложение на SVAT_bg модела, както и анализа на процесите на земната повърхност и на екстремните състояния (суша, риск от пожар, преовлажнение и др.) се провеждат в секция “Дистанционни измервания”, департамент “Прогнози и информационно обслужване” на НИМХ. Тези метеорологични продукти са предназначени за използване от национални институции с цел обезпечаване сигурността на населението, както и за метеорологично обслужване на стопански дейности като земедлие, горско стопанство, устойчиво развитие на природните ресурси.