Националният институт по метеорология и хидрология и Хидрометеорологичната служба на Република Сърбия подписаха Меморандум за разбирателство в областта на метеорологията и хидрологията

Националният институт по метеорология и хидрология и Хидрометеорологичната служба на Република Сърбия подписаха Меморандум за разбирателство в областта на метеорологията и хидрологията.

На 09 юли 2019 г. проф. Христомир Брънзов, генерален директор на НИМХ и проф. Югослав Николич, директор на Хидрометеорологичната служба на Република Сърбия подписаха Меморандум за разбирателство в областта на метеорологията и хидрологията. Това е една от важните договореностите в рамките на официалната визита на проф. Николич и колеги от хидрометеорологичната служба на Сърбия в София.

С Меморандума се подновяват и задълбочават съвместните дейности на двете страни в областта на метеорологичната наука и изследванията на климата. Предвижда се обмен на данни и специалисти между двете страни, както и съвместни дейности за изграждане на капацитет в областта на ранната защита при бедствия, численото моделиране, наблюдение и моделиране на качеството на въздуха.

Проф. Брънзов и проф. Николич потвърдиха значимостта на тясното сътрудничество между България и Сърбия, както и между всички страни от Източна Европа в областта на метеорологията и климата с цел осигуряване безопасността на гражданите и обслужване на държавата и икономиката с информационни данни и продукти. Двете страни обсъдиха един широк спектър от дейности в областта на обучението и повишаване на квалификацията на метеоролозите и хидролозите, развитие и адаптиране на методи и числени модели за прогноза на времето, приложение и внедряване в оперативната дейност на нови технологии за наблюдение, пренос, обработка и архивиране на данни и други.

Делегатите от Хидрометеорологичната служба на Република Сърбия се запознаха отблизо с работата на НИМХ по поддържане и функциониране на комплексната информационна система за измервания, пренос, обработка и архивиране на данни от националната хидрометеорологична мрежа и по създаване и поддържане в оперативен режим на системи за ранно предупреждение в случаите на опасни хидрометеорологични явления.

Двете страни се договориха да засилят съвместното си участие в регионални и европейски проекти и програми в областта на метеорологията, хидрологията, климата и околната среда.

Bulgarian