Международна мрежа за насърчаване използването на продукти за мониторинг и прогноза на прах в атмосферата

Финансиран по Програмата за сътрудничество в областта на науката и техниката - COST CA 160202 - inDUST - “International Network to Encourage the Use of Monitoring and Forecasting Dust Products”

Основната цел на „inDUST“ e създаването на мрежа от научни организации, доставчици на услуги и крайни потребители с цел хармонизиране и оптимизиране на трансфера към различен кръг потребители на продукти, които са резултат от наблюдения и/или числени прогнози за минерален прах в атмосферата.

Изследванията на колектива от НИМХ имат за цел да обогатят и подпомогнат традиционни дейности, имащи отношение към праха в атмосферата – прогноза на нахлувания с повишено количество прах (най-често от Сахара), моделиране на процесите на пренос на замърсители в атмосферата, изследвания по химическия състав на прахови частици и валежни отлагания.

НИМХ способства за създаване на контакти с експерти на национално и регионално ниво, които са потенциално заинтересовани от продуктите на inDUST. НИМХ изготвя експертни оценки свързани с пренос на Сахарски пясък към страната и способства за по-добрата информираност на широката общественост за потенциалните ефекти върху различни социално-икономически дейности.