Резултати от проект „Изследване приноса на различни източници на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) в гр. София “

Цел на проекта: Определяне на приноса на различни източници към концентрациите на фини прахови частици с размер до 10 микрометъра (ФПЧ10) за гр. София.

Изпълнител: Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Възложител: Министeрство на образованието и науката, по искане на кмета на гр. София

Място на изследването: Централната метеорологична станция на НИМХ в гр. София, ж.к. Младост 1А

Период на изследването: 7.01.2019 – 02.02.2020 год.

Замърсяването на въздуха в градски условия е десетият по важност рисков фактор за човешкото здраве в средно- и високоразвитите страни, съгласно Световната здравна организация. Праховите частици са основен замърсител и постъпват в атмосферата от голям брой антропогенни източници – енергетика, индустрия, пътния транспорт, изгаряне на различни твърди и течни горива, изгаряне на отпадъци и др. Естествените източници, като ресуспендиране на почва и прах, морския аерозол, вулканични изхвърляния, горски пожари и вторичен аерозол от биогенен произход могат също да водят до значително замърсяване с прахови частици. Вредата от праховите частици върху човешкото здраве зависи основно от размера, концентрацията и химическия им състав. Различаваме общ прах, ФПЧ10, ФПЧ2.5, ФПЧ1. Фините прахови частици лесно се отлагат в дихателните пътища, където причиняват редица възпаления и заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система.

Метод на изследване:

 • Получаване на проби от ФПЧ10 – ежедневно събиране на средноденонощни проби с три автоматични пробовземащи устройства;
 • Физико-химичен анализ за определяне съдържанието на 33 елемента и 8 разтворими йони в пробите. Извършен е в две акредитирани лаборатории: в България и Хърватия и контролни тестове във Финландия;
 • Рецептор-ориентираната моделна система PMF 5.0 на Американската агенция за околна среда за отделяне на приноса на различните групи източници;
 • Моделна система HYSPLIT на Американската агенция за океаните и атмосферата за изследване на произхода и преноса на въздушните маси свързани с ФПЧ10 в гр. София.


Получени резултати за принос на различни източници за периода на изследването:

 • почва и прах от улиците - 25%;
 • изгаряне на биомаса, в това число и дървесина - 23%;
 • изгаряне на въглища – 19%  
 • ФПЧ10 от външни за града източници – 16%
 • транспортни средства - 9%;  
 • индустрията - 4%;
 • ФПЧ10 от топлоцентрали на газ - 4%.  
 • други източници – под 1%.

Относителната неопределеност (грешка) на оценката на различните източници е в интервала 10-15%.

Bulgarian