Оценка на замърсяването на въздуха с ФПЧ10 в гр. София при различни сценарии на натовареността на движението на МПС в предварително определени нискоемисионни зони