Обратни траектории и статистически методи при изследвания на пренос на пустинен прах в България