Числени симулации с нехидростатичния REGCM4 - чувствителност към схемите за параметризация на физичните процеси