Спътникови приложения за анализ на земната повърхност

От март 2017 г. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е член на международния Консорциум на EUMETSAT Satellite Application Facility on Land Surface Analysis (LSA-SAF), една от основните научни програми на Европейската организация за метеорологични спътници, в която България е работи като партньор на още 10 Европейски държави.

Изпълнението на LSA-SAF Програмата в НИМХ има като основна цел използването на информация от геостационарни и полярно-орбитални метеорологични спътници Meteosat и Metop съвместно с други източници на метеорологична информация (числени модели за прогноза на времето, метеорологични модели, наземни наблюдения, наблюдения от други спътници и др.) за анализ и прогноза на състоянието на земната повърхност и свързани с това метеорологични явления и процеси. Работата се основава на количествено описание на функционалните връзки между енергетичен-воден-въглероден цикъл с цел отчитане на динамичното взаимодействие между растителна земна повърхност и околна среда. Разработват се интердисциплинарни методи за оценка, диагноза и прогноза на екстремуми в състоянието на земната повърхност с акцент върху аномалии в почвената влажност и свързани с това опасни явления на време-климат - топлинни вълни и суша (агрометеорологична/екологична); почвено преовлажнение и риск от повърхностен отток; оценка на климатични ресурси и продуктивност на екосистеми (природни и агросистеми); оценка и прогноза на риска от растителни пожари, детекция на термични аномалии чрез различни спътникови платформи в реално време. Резултатите от проекта са насочени към подобряване на съществуващи практики и създаване на нови методи за анализ на биофизични процеси на земната повърхност с използване на спътникова информация, както и оперативно приложение на разработени метеорологични продукти и системи за диагностика и ранни предупреждения. Работата се осъществява поетапно по проектните задачи в рамките на пет-годишния период, които на този етап включват:

  • 2017-2018 г. тема „Верификация и приложение на новата LSA SAF версия на Канадската система за пожароопасност за условията на България“.
  • 2019-2020 г. тема „Оценка на приложимостта на спътникови продукти от Meteosat за характеризиране на взаимодействието земна повърхност-атмосфера в климатичен аспект“.

Срок на изпълнение:        Текущ
Ръководител:            доц. д-р Юлия Стефанова Стоянова (Георгиева)
Департамент:    Прогнози и информационно обслужване
Научна секция:        Дистанционни измервания
E-mail:             Julia.Stoyanova@***
Финансиране:        ЕUMETSAT LSA-SAF

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg