Изследване на процесите на пренос и депозиция на атмосферни замърсители в България (2016-2022)

Основната цел на проекта е да се получат нови знания за атмосферната депозиция на различни замърсители (между които сулфати, нитрати и тежки метали) в България, и се постави научна база за дългогодишни системни изследвания на отлаганията на замърсители в един район от Европа, определян като беден на данни. Конкретните цели на изследванията са:

  • Определяне на мокра и суха депозиция на подкиселяващи вещества, микроелементи, и тежки метали за страната и в избрани райони от нея;
  • Анализиране на влиянието на надморската височина и типа подложна повърхност (градска, планинска, селскостопанска/равнинна) върху химическия състав на проби от мокра депозиция;
  • Изследване влиянието на атмосферни процеси на пренос в различни мащаби, включително и на далечен пренос, върху депозицията на замърсители;
  • Усъвършенстване и оптимизиране на използваните в НИМХ теоретични и експериментални подходи за изучаване особеностите на атмосферна депозиция като първа необходима стъпка към изготвяне на методика за дългосрочни научни изследвания.

Срок на изпълнение: 15.12.2016 г. – 27.02.2022 г.

Ръководител: доц. д-р Емилия Георгиева E-mail: emilia.georgieva@***

Финансиране: ФНИ, по конкурсна сесия за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.

Уеб сайт: http://meteorology.meteo.bg/deposition/index-bg.html

Илюстрации: На по-късен етап

-----------
*** всички електронни адреси на НИМХ са в домейн meteo.bg