Прогноза за замърсяване на въздуха с използване на данни от Услугата за мониторинг на атмосферата на програма Коперник на ЕС (CAMS2_72BG)

Качеството на атмосферния въздух в България продължава да е значим проблем за редица градове, предимно заради наднормени нива на фини прахови частици, а на отделни места и заради високи концентрации на азотен диоксид, серен диоксид или озон. Процесите, които обуславят замърсяването на атмосферния въздух са комплексни и включват фактори от различни пространствени мащаби – трансграничен пренос на замърсители (например пренос на пустинен прах), източници на замърсяване от различно естество, регионални и локални метеорологични явления които определят преноса, трансформацията и отлаганията на замърсителите, както и физико-географските особености на терена и характеристики на градската среда.

Прогнозите за замърсяване на атмосферния въздух са основен компонент от услугите за мониторинг на атмосферата (CAMS) на програмата на Европейския съюз „Коперник“  за наблюдение на Земята.  Числените модели на CAMS използват най-съвременни методи за прогноза на концентрациите на замърсители за 4 дни напред, като отчитат и наблюдения от сателитни или наземни инструменти.

Проектът CAMS2_72BG_NIMH има за цел да използва данни и продукти на CAMS, свързани с качеството на въздуха, за предоставяне на адаптирана информация в близко до реалното време (прогнози) за концентрациите на различни замърсители в национален мащаб (над България), както и използване на данните за по-детайлни прогнози за района на град Пловдив.

Специфичните цели са:

  • Осигуряване на адаптирана визуализация на прогнозите на регионалния ансамблов модел на CAMS на национално ниво, с акцент върху основните замърсители фини прахови частици, азотен диоксид, серен диоксид, озон),  пустинен прах и полени;
  • Осигуряване на адаптирана визуализация на прогнозите, свързани с преноса на пустинен прах за район около страната, като се използват данни от регионалния и от глобалния модел на CAMS;
  • Използване на прогнозите  на регионалния модел на CAMS в локалната система за управление на качеството на въздуха (LAQMS) за град Пловдив
  • Изготвяне на анализи на характерни епизоди с високи концентрации на замърсители в България
  • Оценка на моделните резултати на база сравнение с наблюдавани концентрации;
  • Популяризиране на продуктите на CAMS за различни групи заинтересовани лица.

Създадените продукти се очаква да бъдат от полза както на  национални и местни администрации и органи, имащи задължения и правомощия, свързани с качество на атмосферния въздух, така и за по-широк кръг потребители с интерес към замърсяването на атмосферата.

CAMS2_72BG_NIMH е първият български проект, финансиран по Националната програма за сътрудничество (National Collaboration Programme—NCP) на Европейския център за средносрочна прогноза на времето (ECMWF), който извършва дейностите по CAMS. С тази инициатива ECMWF подкрепя национални институции за подобряване усвояването и използването на продуктите на CAMS за дейности, свързани с качеството на въздуха. Началото на проекта е 06.06.2023 г., продължителността — 18 месеца.