Определяне на дългосрочните тенденции в проследяването на източници на замърсяване на въздуха чрез ядрени техники - RER/7/012

(RER/7/012 Determining Long Term Time Trends of Air Pollution Source Tracers by Nuclear Techniques)

Период: 2020-2021.

Ръководител: доц. д-р Благородка Велева

Научноизследователски проект по програмата за техническа помощ за страните от регион Европа на Международната агенция за атомна енергия (IAEA, Vienna)

Този проект е резултат от сътрудничеството на международен колектив от 19 страни от Европа и Азия. Обект на изследване е характеризиране на химическия състав на фини прахови частици с размер до 2.5 микрона (ФПЧ2.5) в градски фонови условия, с използване на ядрени и други аналитични методи. В България станцията за пробовземане е разположена на площадката на ЦМС на НИМХ в София. В продължение на 1 година се събират филтърни проби по стандартизирана методика. Филтрите се измерват за средноденонощната масова концентрация, за съдържанието на въглерод с методика за анализ на ВС/ВrC във ФПЧ2.5 с уреда MABI. EDXRF анализ за съдържание на елементи във филтърните проби ще се извърши в акредитирана лаборатория в една от страните участнички. Основната цел на проекта е да се изследва приноса на източници на замърсяване към масовата концентрация на ФПЧ2.5 с прилагане на рецепторни модели.